Vi er nødt til å kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Dato: 23.04.18 Tid: 18.00 Sted: Årødalen Klubbhus

Sak 1. Godkjenne lovendring

Sak 2. Velge 1 vara til hovedstyret

Sak 3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.