STENGT

Viktig info til brukere av Aukra MX-bane (dvs. medlemmer i NMK Molde og øvrige NMF-tilsluttede klubber) samt Gossen MC & Motorklubb.

Gjeldende banegodkjenning utløp 31.12.2016 etter utført omfattende maskinarbeid Påsken 2013, spesielt med tanke på sikkerhet og drenering.
Papirgrunnlaget for re-godkjenning var sendt NMF v/Banekomiteen og avtale om forhåndsbefaring var gjort !
Det var ingenting som tilsa at re-godkjenning ikke skulle kunne skje raskt og greit uten noe større arbeidsomfang enn vanlig vedlikehold !

Når undertegnede nå i dag ankom banen sammen med banegodkjenner viser det seg at det er gjort store anleggstekniske arbeider på banen !
Dette må ha skjedd i perioden mellom 3.desember og 27.desember. Med meget stor sikkerhet opplyses det NMK Molde at det er *********** som har tatt seg til rette. Enten alene eller sammen med flere.
Arbeidene ser ut til å være gjort med en eller flere gravemaskiner av person/personer som ikke kan ha kjennskap til Banereglement MX og som umulig kan ha hatt kompetanse til å føre gravemaskin på en fagmessig god måte !
De meget spesielle forholdene med tanke på drenering av overflatevann har overhodet ikke vært tatt hensyn til.
Arbeidene er igangsatt, utført og «avsluttet» uten NMK Molde sin kjennskap/godkjenning !
Arbeidene er utført på en slik måte at det er forvoldt stor skade på baneområdet og terrenget rundt banetraseene. Dette spesielt med tanke på ømfintlig og kjærkommen vegetasjon, støysikring, drenering og sikkerhet.
Vi ser allerede at det vil påløpe store kostnader for å rette opp i hærverket !

Konsekvensen av dette er at banen pr i dag IKKE ER GODKJENT for videre bruk – og at den er STENGT inntil utbedring er skjedd !
Det vil bli satt opp skilt på baneområdet.

I skrivende stund har NMK Molde ingen formening/oversikt over hvor lang tid det kan ta før Aukra MX-bane er godkjent for bruk igjen.
Skuffelsen over det inntrufne er rimelig stor for klubbens medlemmer, som har hatt mye å henge fingrene i siden 2013. Det har vært bygging og hovedgodkjenning av Aukra-banen, bygging og hovedgodkjenning av Midsund-banen og sist men ikke minst stor ombygging/oppgradering og hovedgodkjennng av Årødalsbanen.

Grunneier Aukra Kommune, lokalt Politi og naboer blir informert om situasjonen.
Førere som kjører på banen før ny godkjenning foreligger vil bli rapportert til Norges Motorsportforbund (eventuelt lokalt Politi).

Det vil bli innkalt til medlemsmøte i NMK Molde i januar for nærmere info om bl.a. dette.
Mailen er sendt de jeg har mailadressen til. Videresend gjerne til andre brukere av Aukra MX-bane for info !

Undertegnede svarer gjerne på spørsmål.

Med hilsen
Geir Olav Berg
NMK Molde, Leder MX-gruppa