Saksliste Årsmøte 2018

  • Dato 21.03.2019
  • Kl: 18:00
  • Sted: Klubbhuset i Årødalen


1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Forslag til ny organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.


Vedlegg 1; Forsalg til ny organisasjonsplan

Innkommede forslag og saker:

Fra Roy Hatle


1:    Nettside. 
Har noen et ansvar for å oppdatere denne og legge ut nyttig informasjon slik at potensielt nye medlemer kan finne rett og oppdatert info.


2:    Løp/arrangement.
Ved malmedalen ble det i 2018 arrangert midtnorsk, NC og NM i  gokart. 
Jeg har ikke lykkes i å få se noe endelige «regnskap» på disse spesifikke arrangementene
Har grovt fått sett over bilagspermen for malmedalen, og kan jeg ikke forstå annet at NM/NC ble et minusforetak.


Hvordan skal dette håndteres i fremtiden, og hvilke konto skal bære et eventuelt tap.
Personlig mener jeg at ALLE fremtidige arrangement må ha et utarbeidet budsjett som fremlegges for NMK hovedstyre, der de igjen må ta stilling til hvor midler til disse arrangementene skal bevilges i fra.


3:    Forsikring.
Er vi oppdatert på forsikring. Som kjent så har det blitt ferdigstilt klubbhus, samt ny tidtager bu er 90% ferdig.
Det vil bli en liten «økonomisk katastrofe» om f.eks et klubbhus skulle brenne ned eller bli skadet på andre måter.
Hvem har ansvar for oppfølging, og er alt ivaretatt??


4:    Dags baneleie.
Ser det er forskjellig hvilke dagsleie som innkreves i Malmedalen, og i Årødalen.
Cross banene krever 50, 100 og 150kr alt etter alder på fører.
Malmedalen krever 100 og 200kr etter alder.
Jeg mener malmedalen bør kreve likt som øvrige baner i klubben. (50,100,150kr etter alder)


5:    Instruks for de respektive verv i klubben.

Etterlyser «arbeids instrukser» for de respektive verv i klubben.
Hvilke arbeidsoppgaver har de enkelte verv, Hvilke ansvar, Hvem reportere til.


6: Møtereferater og lagring av filer/dokumenter.
Hadde vert nyttig å ha ett sted å lagre f.eks møtereferater, sponsoravtaler, leiekontrakter og andre viktige dokumenter.
Dette for at de skal kunne forbli i klubbens «eie» selv om noen slutter i sine verv.
Ref: Da jeg tok over som banekomite leder, var det ingenting jeg kunne få og jobbe videre med. På bakgrunn av det så har jeg fortsatt ikke oversikt over hvilke avtaler som er inngått med f.eks trafikkskolene som leier bane.